Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) * ZAKŁAD USŁUGOWO-PRODUKCYJNY GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ "ISEPNICA"

http://zup-isepnica.ebip.info.pl/
Strona główna BIP: gov.pl/bip
Strona główna instytucji: http://zup-isepnica.ebip.info.pl/
Windykacja Procedura windykacji należności z tytułu opłat za wodę i ścieki

Kategoria menu:Windykacja

Procedura windykacji należności z tytułu opłat za wodę i ścieki

Treść informacji

Procedura windykacji należności z tytułu opłat za wodę i ścieki

w Zakładzie Usługowo-Produkcyjnym Gospodarki Wodno-Ściekowej „Isepnica”

w Międzybrodziu Bialskim

 

 

Podstawą obciążenia należnościami za usługi świadczone przez Zakład Usługowo-Produkcyjny Gospodarki Wodno-Ściekowej „Isepnica” w Międzybrodziu Bialskim jest faktura. Odbiorca dokonuje zapłaty za usługi w sposób, w terminie i na konto określone na fakturze. Odbiorca usług zobowiązany jest do terminowej zapłaty należności za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki. Zwłoka w zapłacie uprawnia Zakład „Isepnica” do naliczania i dochodzenia ustawowych odsetek z tytułu nieterminowej zapłaty należności. Ponadto na fakturze widnieje informacja o wartości zaległości wg stanu na dzień wystawienia faktury.

 

BRAK ZAPŁATY W TERMINIE OKREŚLONYM NA FAKTURZE JEST PODSTAWĄ DO WSZCZĘCIA PROCEDURY WINDYKACYJNEJ

 

Wezwanie do zapłaty

 

W przypadku braku zapłaty za dwa pełne okresy obrachunkowe Zakład „Isepnica” dostarcza do Odbiorcy wezwanie w sprawie uregulowania zaległej opłaty z wyznaczonym nowym terminem wpłacenia zaległej należności (w ciągu 7 dni od daty odebrania wezwania).

Wezwanie do zapłaty wysłane może być przesyłką pocztową, dostarczone bezpośrednio przez inkasenta lub przez pracownika Zakładu „Isepnica”.

Brak zapłaty należności w wyznaczonym na wezwaniu terminie jest podstawą do:

- odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego,

- skierowania do sądu wniosku o egzekucję należności.

 

Odcięcie dopływu wody lub zamknięcie przyłącza kanalizacyjnego

 

W przypadku, gdy Usługobiorca nie uiścił należności za pełne dwa okresy obrachunkowe, następujące po dniu otrzymania wezwania do zapłaty zostaje rozpoczęta procedura odcięcia dostawy wody i/lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Informację o zamiarze wstrzymania świadczenia usług, Zakład „Isepnica” przekazuje Odbiorcy listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Odbiorca informowany jest o planowanym terminie odcięcia dostawy wody do nieruchomości lub zamknięciu przyłącza kanalizacyjnego oraz o miejscach i sposobie udostępniania zastępczych punktów poboru wody. Informacja taka przesyłana jest również do Powiatowego Inspektora Sanitarnego i odpowiedniego terytorialnie Wójta Gminy, w terminie co najmniej 20 dni przed planowanym odcięciem dostaw wody i/lub zamknięciem przyłącza kanalizacyjnego.

Jeśli po 20 dniach od daty wysłania decyzji Odbiorca nadal zalega z należnościami, Zakład „Isepnica” przystępuje do odcięcia przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego.

 

Przywrócenie dostawy wody i/lub uruchomienie przyłącza kanalizacyjnego może nastąpić po całkowitym uregulowaniu przez Odbiorcę zadłużenia wraz z odsetkami ustawowymi.

Wznowienie świadczenia usług następuje w ciągu 24 godzin od ustania przyczyn odcięcia dostawy wody tj.: po uregulowaniu należności głównej, odsetek – środki muszą znajdować się na koncie bankowym Zakładu Isepnica.

 

Procedura sądowa i egzekucyjna

 

Skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego następuje w przypadku braku zapłaty za dwa pełne okresy obrachunkowe po upływie 30 dni od terminu doręczenia wezwania do zapłaty. Po uzyskaniu tytułu wykonawczego sprawa kierowana jest na drogę postępowania egzekucyjnego.

 

Informujemy, że do celów powiadamiania Odbiorcy wykorzystywany jest adres do korespondencji, podany w umowie lub inny adres zgłoszony do Zakładu „Isepnica” na piśmie.

 

Nieodebranie pod wskazanym adresem wysłanej korespondencji uważa się za dostarczenie jej w terminie awizowania przez pocztę.

 

Pracownicy Zakładu „Isepnica” udzielają wyjaśnień i przyjmują reklamacje w godzinach od 7.00 do 15.00. Reklamacja nie zwalnia z terminowej zapłaty należności. Nieuregulowanie należności w terminie spowoduje pobranie dodatkowych opłat odsetkowych.

  METRYKA INFORMACJI
Osoba, która wytworzyła informację:   Barbara Malciak
Osoba, która wprowadziła informację do BIP:   Barbara Malciak
Autor ostatniej poprawki:   Barbara Malciak
Osoba, która zweryfikowała informację w BIP:   Paweł Omyła
Data wytworzenia informacji:  08.07.2020
Data wprowadzenia do BIP:  08.07.2020 09:11
Data weryfikacji:   08.07.2020 09:14
Data ostatniej zmiany:   08.07.2020 09:14 Rejestr zmian